מבינים פיזיקה

פרק 16 - תנודות - תוכן עניינים

פרק 15 תנודות 453
1-15 תנועה מחזורית: סקירה כללית 454
15–2 המתמטיקה של תנודות סינוסואידליות 455
3-15 תנועה הרמונית פשוטה: מערכת מסה קפיץ 459
15–4 מהירות ותאוצה של תה”פ 463
15–5 מטוטלות כבידה 465
15–6 גלגולי אנרגיה בתנועה הרמונית פשוטה 470
15–7 תנועה הרמונית מרוסנת 472
15–8 תנודות מאולצות ותהודה 476