מבינים פיזיקה

פרק 7 - תנע קווי - תוכן עניינים

פרק 7 תנע קווי 209
7–1 התנגשויות והתפוצצויות 210
7–2 התנע הקווי של חלקיק 210
7–3 מערכת חלקיקים מבודדת 212
7–4 שינויים במתקף ותנע 213
7–5 חוקי ניוטון ושימור תנע 218
7–6 התנגשויות פשוטות ושימור תנע 219
7–7 שימור תנע בשני ממדים 222
7–8 מערכת שמסתה משתנה – רקטה ופליטת גזים 225