מבינים פיזיקה

פרק 16 - תנודות - תוכן עניינים

פרק 16 תנודות 491
16-1 תנועה מחזורית: סקירה כללית 492
16-2 המתמטיקה של תנודות סינוסואידיות 493
16-3 תנועה הרמונית פשוטה: מערכת מסה-קפיץ 497
16-4 מהירות ותאוצה של תנועה הרמונית פשוטה 502
16-5 מטוטלות מתמטית 504
16-6 גלגולי האנרגיה בתנועה הרמונית פשוטה 508
16-8 תנודות מאולצות ותהודה 515