מבינים פיזיקה

פרק 38 - פוטונים וגלי חומר - תוכן עניינים

פרק 38 פוטונים וגלי חומר 1233
38–1 מהי פיזיקה? 1234
38–2 הפוטון, הקוונט של האור 1234
38–3 האפקט הפוטואלקטרי 1236
38–4 לפוטונים יש תנע 1240
38–5 האור כגל הסתברותי 1243
38-6 אלקטרונים וגלי חומר 1245
38-7 משוואת שרדינגר 1249
38-8 עקרון אי-הוודאות של הייזנברג 1251
38-9 מנהור קוונטי 1253
סיכום פרק 1256 38
בעיות 1257