מבינים פיזיקה

פרק 37 - תורת היחסות הפרטית - תוכן עניינים

פרק 37 תורת היחסות הפרטית 1189
37–1 הקדמה 1190
37–2 מקורות תורת היחסות הפרטית 1190
37–3 עקרון היחסות 1191
37–4 זיהוי מאורעות בעזרת צופה חכם 1193
37–5 מערכות שעונים במעבדה ובטיל 1194
37–6 התארכות הזמן 1197
37–7 משוואת המטריקה 1200
37–8 סיבה ותוצאה 1203
37–9 היחסיות של מאורעות סימולטניים 1205
37–10 תנע ואנרגיה 1207
37-11 טרנספורמציית לורנץ 1212
37-12 ההתכווצות של לורנץ 1213
37-13 יחסות של מהירויות 1214
37-14 אפקט דופלר 1216
37-15 השוואה בין טרנספורמציית גליליי לטרנספורמציית לורנץ 1217
37-16 פיתוח מתמטי של תנע ואנרגיה יחסותיים 1220
סיכום פרק 1223 37
בעיות 1225